مبارزه با صحبت‌های نفرت‌انگیز فضای مجازی

مبارزه با صحبت‌های نفرت‌انگیز فضای مجازی

تمامی افراد هنگامی که به اطرافشان می‌نگرند، تاثیرات تکنولوژی و فناوری را در تمامی بخش‌های زندگی خود مشاهده کرده و تا حدودی متوجه می‌شوند که دیگر برایشان راه فراری نمانده است، اکثر زندگی‌ها در جوامع مختلف با این پدیده آمیخته شده و باید دید که چگونه می‌توان این فضای...